Prosimy o dokładne i rozważne wypełnianie poniższych danych, ich poprawność ma kluczowe znaczenie w sprawnym przeprowadzeniu rekrutacji.

Nazwa szkoły, do której chcesz się zapisać:

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Żywcu ul. Zielona 1

Rekrutacja na rok szkolny

Dane ucznia/uczennicy

Dane ojca / opiekuna prawnego

Dane matki / opiekunki prawnej

Uwagi dodatkowe

  Potwierdź poprawność dannych

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji uczniów w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym COGITO w Żywcu Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest: Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego COGITO w Żywcu , ul. Zielona 1 , 34-300 Żywiec ; REGON : 381272246 ; RSPO : 268879; e:mai : biuro@liceumcogito.pl (dalej Administrator lub szkoła)

2. Dane – w zakresie zawartym we wniosku o przyjęcie do szkoły– będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. Podstawą przetwarzania danych jest:
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie wyrażonej zgody.

3. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

4. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły. Jeżeli kandydat nie został przyjęty Szkoła przechowuje jego dane do zakończenia procesu rekrutacji.

6. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

10. Podanie danych zawartych w kwestionariuszu kandydata i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły,

  Zapoznałam/em się z klauzula informcyjną